top of page

תקנון תחרות פייסבוק

תקנון תחרות בפייסבוק בריכת בני ציון

 1. מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות למה התגעגעתם בקיץ בעמוד הפייסבוק של בריכת בני ציון (להלן – "זירת התחרות" ו- "התחרות", בהתאמה), אשר נערכת במסגרת מאמצי שיווק וקד"מ בריכת בני ציון (להלן - "החברה"), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 2. תחילתה של התחרות ביום 29/04/2022 וסיומה ביום 06/05/2022 (להלן - "תקופת התחרות").

 3. התחרות וההשתתפות בה:

  • בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן - "משתתף/ים") אשר ייכנס לזירת התחרות ויפעל בהתאם להנחיות שם.

   לצורך ההשתתפות בתחרות, יעקבו אחרי העמוד, יכתבו לנו בתגובות למה הכי התגעגעו בקיץ ומדוע ויתייגו את הפרטנר שלהם לבריכה.

  • לבריכת בני ציון הזכות לשתף את התגובה בסטורי/פוסט בדף של בריכת בני ציון בפייסבוק \ באינסטגרם

  • תמונות/תיאורים/תגובות שישלחו לתא הדואר הפרטי לא ישתתפו בתחרות

  • על פרסום התגובה להיות מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל

  • המשתתף הינו האחראי הבלעדי לתוכן המועלה על ידו לדף הפייסבוק של בריכת בני ציון. חברת בריכת בני ציון איננה אחראית על התוכן המועלה על ידי מי מהמשתתפים. אולם, לחברה הזכות (אך לא החובה) להסיר תוכן כאמור בסעיף 3.7 להלן מבלי שתחול כל אחריות עליה בהקשר זה.

  • אין הגבלה על מספר הסטוריז/פוסטים ובתנאי שנעשו ע"י המשתתף ולא בא כוחו ואו באמצעים אלקטרוניים שונים ולא נלקחו ממאגרים ואו פעילויות ישנות ואו מופעלים באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות.

  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף אשר אינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהם כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, לרבות כפי שמפורט בסעיף 3.4, של כל דין או של זכות על פי דין. או אשר לדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות.

  • משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל.

  • לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה ( כגון בקשת צילומי מסך המתעדים את פעילותו).

  • המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לשימוש במידע האמור לצורך בחינת עמידתו בכללי התחרות, לצורך קיום התחרות וכן לצורך פרסום חומרים שיווקיים של בריכת בני ציון בכל מדיה, לצורך פרסום בריכת בני ציון, מוצריה או התחרות. המידע ישמר בפייסבוק, אצל בריכת בני ציון וספקיה בהתאם למדיניות הפרטיות של בריכת בני ציון המופיעה באתר החברה. אין חובה למסור מידע על פי חוק אולם אי מסירת מידע עלולה למנוע את ההשתתפות בתחרות.

 4. זכייה ופרסים

  • בתום תקופת התחרות, שופטי התחרות (כפי שיקבע ע"י בריכת בני ציון) יבחרו משתתף אחד עפ"י שיקול דעתם הבלעדית של השופטים הראויים ביותר לפרס, על סמך מקוריות, ייחודיות ויושרה.

  • ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לפרסום ו/או שימוש בכל תוכן המועלה, לרבות התמונה עפ"י שיקול דעתה של החברה, וכן הסכמה לפניה למשתתף בקשר לתחרות או למוצרי בריכת בני ציון.

  • זכויות בתוכן המועלה יהיו של המשתתף. המשתתף נותן בזאת זכות לבריכת בני ציון להשתמש בתוכן שהעלה כאמור בתקנון זה לרבות לצרכי פרסום. בריכת בני ציון לא תהיה חייבת לתת קרדיט לכל תוכן (לרבות תמונה)שיספק המשתתף והמשתתף מוותר על כל זכות לקרדיט או זכות לקבל תמורה בקשר לכל תוכן מוגן בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר.

  • אין להעלות תוכן לא חוקי, שנוי במחלוקת, פוליטי או המפר זכות כלשהי של כל אדם לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות.

  • המשתתף אשר יבחר ("הזוכה") יהיה זכאי לפרס הבא("הפרס"): יום כניסה לבריכה לכל המשפחה (פרס אחד). הכניסה היא עבור שני מבוגרים ועד שלושה ילדים.

  • אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה. הפרסים ניתנים על בסיס “as is” ללא חובה מצד בריכת בני ציון או כל צד שלישי לספק אחריות ושירות. ככל וקיימת חובה שכזאת בדין, האחריות והשירות בקשר לפרסים יינתנו על ידי בריכת בני ציון.

  • לצורך מימוש הפרסים, שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק של החברה וכתגובה לפוסט בו תתפרסם התחרות. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לשימוש האמור בשמו.
   נציגי החברה יצרו קשר עם הזוכה בתוך 10 ימי עסקים ממועד השארת הפרטים. מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.

  • במידה ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם זוכה במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. למרות האמור, החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

  • מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי.
   לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

  • יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכול מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי המשתתף פסול מלקבלו.

 5. שונות

  • בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף, כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע בדף הפייסבוק של בריכת בני ציון.

  • החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר/ואו לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  • החברה תהא רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, מכל סיבה שהיא לרבות במידה וכמות המשתתפים בתחרות הייתה נמוכה מ-15 משתתפים שונים ויחדניים, ואו בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.

  • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע הוראות בקשר לתחרות.

  • רשאים להשתתף בתחרות רק בגירים שעברו את גיל 18.

  • עובדי בריכת בני ציון אינם רשאים להשתתף בתחרות.

  • החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות החברה למסור את המתנה למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה. אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום הפרסים בלבד. החברה לא תהיה חייבת בשום מקרה בדין נזקים עקיפים.

  • מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.

  • בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  • הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

  • יובהר כי התחרות איננה נתמכת, ממומנת, מנוהלת או משוייכת לפייסבוק בכל דרך. לא תהיה למשתתף כל טענה כלפי אינסטגרם\פייסבוק בקשר לתחרות האמורה, והוא פוטר אותה מכל אחריות בקשר אליה.

bottom of page